Vedd kezedbe a weboldalad irányítását!
Author picture

Szia! Nagy Zsuzsi vagyok. Bejegyzéseimben a weboldalad / webáruházad működésével, fejlesztésével kapcsolatos információkat osztok meg Veled, de online marketing és cégarculati kérdésekben is igyekszem olyan értéket adni, amit fel tudsz használni saját vállalkozásod működésében is… Remélem, hogy hasznodra lehetek a tartalmakkal.

Webáruházadat érintő jogszabályváltozások…

Biztosan Te is találkoztál a hírrel valahol, valamilyen formában, hogy webáruházadat érintő jogszabályváltozások történtek a közelmúltban.

Ha eddig nem vettél róla tudomást, akkor most ne menj tovább, olvass bele a bejegyzésbe…

Webáruház jogszabály változások

Az év elején új kellékszavatossági szabályok és kb. egy hónapja új fogyasztóvédelmi szabályok léptek életbe.

Mit jelent ez számodra, és mit kell tenned, hogy webáruházad megfeleljen az előírásoknak?

Bár a jogszabályok szövegeiből elég nehéz kisilabizálni a lényeget J szerencsére a témát már számos weboldal körüljárta, és még így sem könnyű röviden, tömören összefoglalni a teendőket, de lássuk…

 

Jogszabályváltozások 2022. január 1-től

2022. január 1. napjától minden webáruház és fogyasztó közötti megrendelés áru adásvételére irányuló fogyasztói szerződésnek minősül, és ezért minden webáruháznak alkalmaznia kell az új kellékszavatossági szabályokat, és a fogyasztókat a kellékszavatossági jogaikról tájékoztatni.

Mik az új kellékszavatossági szabályok

Ptk. 6:159. §-a alapján hibás teljesítés esetén a jogosult kellékszavatossági igényei alapján a kötelezett köteles azt javítani vagy kicserélni, és ha ezekre nem vállalja, vagy ennek nem tesz eleget, a vevő jogosult árleszállítást kérni, a terméket a kötelezett költségén kijavíttatni, vagy – végső soron – elállni a szerződéstől.

Január 1-től ez annyiban módosul, hogy fogyasztó és vállalkozás közötti – ingó dolognak minősülő áru adásvételére irányuló – szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a kötelezett költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.

A szavatossági jogok érvényesítéséven a webáruházakat érintő főbb változások:

 • Egy évre nő a hibás teljesítési vélelem időtartama:

A fogyasztó és vállalkozás között áru adásvételére vagy digitális tartalom szolgáltatására kötött szerződések esetén az eddigi fél éves hibás teljesítési vélelmet egy évre emeli. Vagyis amíg az ellenkezőjét nem bizonyítjuk, addig a hibás teljesítési vélelme szerint az áru teljesítésének időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

 • Első körben csak a kijavítás és a csere között választhat a jogosult, nem élhet rögtön a második körös szavatossági jogaival.

Az alábbi tájékoztatást átolvasás után bemásolhatod az ÁSZF-be, ha nincs benne erre vonatkozó tartalom. (Forrás: fogyasztóbarát.hu)


Az áruk megfelelőségének szavatolására vonatkozó termékszavatosságra, kellékszavatosságra vonatkozó tájékoztatás.

 A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklet figyelembevételével készült.

Kellékszavatosság

 Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv, valamint fogyasztói szerződés esetén a 373/2021 (VI.30.) Korm. rendelet szabályai szerint.

 Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

 Kellékszavatossági jogok általános szabályai

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Fogyasztói szerződés esetében ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru és a digitális elemeket tartalmazó áru teljesítésének időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Használt Áruk esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, jótállási jogok. A használt Áruk esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt Áru ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vásárló csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt Áru hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.

Fogyasztónak nem minősülő vásárlók esetében a kellékszavatossági jog érvényesítési határideje 1 év, amely a teljesítés (átadás) napján indul.

 Kellékszavatossági jogok speciális szabályai fogyasztói szerződés keretében eladott az áruk és digitális elemet tartalmazó áru esetében

Fogyasztó és vállalkozás közötti – ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására irányuló – szerződés esetén a „Kellékszavatossági jogok általános szabályai” pontban írtak a Fogyasztót a jelen pont szerinti eltérésekkel illetik meg.

Fogyasztó és vállalkozás közötti – ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására irányuló – szerződés esetén a Fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát az Eladó költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.

Az Eladó megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne az Eladónak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve az Áru hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.

A fogyasztó akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

 • az Eladó nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette az alábbi feltételeket
 • az Eladónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét
 • ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően – a hiba felismerhetővé válása előtt – üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.
 • megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét
 • ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy az Eladó megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét
 • a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá, vagy
 • az Eladó nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, az Eladót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

A Fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét – a szerződésszegés súlyához igazodva – részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg az Eladó nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

Általánosan érvényesülő szabály, hogy:

 • az Eladónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét
 • ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően – a hiba felismerhetővé válása előtt – üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a Fogyasztó közölte a hibát a vállalkozással.

A fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a vállalkozás rendelkezésére kell bocsátania.

Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a Fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a Fogyasztó által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.

A Fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga az Eladónak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a Fogyasztó az adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a Fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.

Ha a Fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy

 • a Fogyasztónak az Eladó költségére vissza kell küldenie az Eladónak az érintett árut és
 • az Eladónak haladéktalanul vissza kell térítenie a Fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul bejelenteni. A hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közölt hibának kell tekinteni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

 Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon (áru adásvétele esetén egy éven) belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy az Árut, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap (áru adásvétele esetén egy év) eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Termékszavatosság

 Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (Áru) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás Áru kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 Milyen esetben minősül az Áru hibásnak?

Az áru akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön az Áru gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. Az Áru hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • az Árut nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • az Áru hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Árura, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.


 

Jogszabályváltozások 2022. május 28-tól

 1. május 28-án egyszerre három, a webáruházak általános szerződési feltételeit is érintő jogszabályváltozás lép életbe:
 • Változnak a fogyasztókkal kötött szerződéseket megelőző tájékoztatás szabályai,
 • Változnak a fogalmak
 • Szigorodnak a vásárlói értékelések gyűjtésének és megjelenítésének szabályai,
 • Módosulnak az akciók kommunikációjának a szabályai is.

1. tájékoztatás

Ha eddig nem volt, akkor mostantól tüntesd fel a vállalkozásod székhelyének postai címét, telefonszámát és elektronikus levelezési címét. (A továbbiakban viszont már nem kötelező a fax szám kiírása.)

Kötelező tájékoztatni a fogyasztót arról is, ha a szerződés szerinti áruért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás automatizált döntéshozatal alapján a fogyasztó személyére szabott.

A digitális elemeket tartalmazó áru, digitális tartalom és digitális szolgáltatás működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről is tájékoztatni kell a fogyasztókat, valamint a digitális elemeket tartalmazó áru, digitális tartalom és digitális szolgáltatás bármilyen vonatkozó kompatibilitásáról és interoperabilitásáról a vállalkozástól észszerűen elvárható ismereteknek megfelelően.

2. Fogalmak

Az eddigi használt „termék” fogalmat felváltja az „áru” fogalma, mely nem más, mint

 1. a) ingó dolog, ideértve a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt víz, gáz és villamos energia, valamint
  b) ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában, vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit (a továbbiakban: a digitális elemeket tartalmazó áru)

Új fogalomként megjelenik a digitális szolgáltatás, azaz

 1. olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy digitális adatokat hozzon létre, kezeljen, tároljon vagy azokhoz hozzáférjen, vagy
 2. olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó és a szolgáltatás más igénybe vevői által feltöltött vagy létrehozott digitális adatok megosztását, illetve az azokkal való egyéb interakciót.

A jogalkotó új fogalomként vezeti be a kompatibilitás, interoperabilitás, funkcionalitás fogalmát is.

Kompatibilitás: a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy együtt tudjon működni a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás átalakításának szükségessége nélkül olyan hardverrel vagy szoftverrel, amellyel az azonos típusú digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatásokat általában együtt használják.

Funkcionalitás: a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy a céljának megfelelő funkciókat betöltse.

Interoperabilitás: a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy együtt tudjon működni olyan hardverrel és szoftverrel, amely eltér attól, amellyel az azonos típusú digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatásokat általában együtt használják.

A fentieken túl meghatározza a rendelet az online piac és az online piac szolgáltatójának fogalmát is, és pontosítja ezek kötelezettségeit a fogyasztókkal szemben.

A fentiekre tekintettel minden webáruháznak szükséges az általános szerződési feltételeit az új fogalmaknak megfelelően átszövegezni, és az új tájékoztatási kötelezettségeknek eleget tenni.

 3. Az értékelésekre és véleményekre vonatkozó szabályok változása

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül:

Annak állítása, hogy a termék értékelését olyan fogyasztók nyújtották be, akik ténylegesen használták vagy megvásárolták a terméket, anélkül, hogy észszerű és arányos lépésekre kerülne sor annak ellenőrzésére, hogy az értékelések ilyen fogyasztóktól származnak.

A termékek népszerűsítése érdekében valótlan fogyasztói értékelések vagy ajánlások benyújtása, illetve más jogi vagy természetes személy megbízása ezzel, vagy fogyasztói értékelések vagy közösségi médiában történő ajánlások valótlan bemutatása.

Tilos tehát valótlan fogyasztói értékelést vagy ajánlást adni, vagy válogatni a pozitív és a negatív értékelések között.

Értékeléseket, véleményeket lehet törölni, de csak abban az esetben, ha a moderálás szempontjai előre kidolgozottak, egységesen érvényesülnek, és előzetesen közli őket a webshop.

 

4. Változások az akciós árak vonatkozásában

A webshopokat terheli majd annak bizonyítása, hogy a korábbi ár megállapítása jogszerű volt, ezt a hatóság részére akár az ártörténet bemutatásával, akár más hitelt érdemlő módon kell majd bizonyítani.

Amennyiben nem konkrét termékek, hanem a teljes kínálat vonatkozásában jelentünk be akciót – általános árcsökkentés -, úgy ebben az esetben is szükséges lesz minden egyes konkrét terméknél a korábbi árat a fentiek szerint meghatározott módon feltüntetni.

A szabályozás lényege az, hogy akció hirdetésekor (árcsökkentés bejelentésekor) fel kell tüntetni a korábbi árat (pl. áthúzva), és ehhez képest kell meghatározni az akciós árat. Ez a korábbi ár csak az lehet, ami az akció kezdete (az árcsökkentés bejelentése) előtti legalább harminc napos időszakban alkalmazott legalacsonyabb ár volt.

A fentiekből következik az is, hogy ha az akció bejelentését megelőző harminc napban az adott termékre vonatkozóan már volt akció hirdetve – akár csak egy napra is -, és utóbb a termék árát ehhez az akcióhoz képest megemelték, akkor az új akció hirdetésekor az előző akciós árat kell bázisnak venni, az minősül majd korábbi árnak, amihez képest a mostani akció mértékét kommunikálni lehet.

Újonnan forgalomba hozott termékek esetében ez az időtartam 15 nap, de ezzel a könnyítéssel is belátható, hogy újonnan forgalomba hozott termék esetében jogszerűen nem alkalmazható az első 15 napban az akciós ár (hiszen ekkor még nincsen korábbi ár), legfeljebb „bevezető ár” jöhet szóba ilyen esetben. Ebben az esetben ügyelni kell arra, hogy később egy esetleges akciózás szempontjából ez a bevezető ár lesz majd a korábbi ár, amihez képest az akció mértékét kommunikálni lehet.

Nem vonatkozik ez a szabályozás a romlandó vagy minőségüket rövidebb ideig megőrző termékekre, valamint a szolgáltatásokra, a digitális tartalomra és a digitális szolgáltatásokra.

Kuponok, akciós kódok esetén – amennyiben azok általánosan, minden vásárló számára elérhetőek – szintén alkalmazni kell a fenti szabályokat, de nem áll fenn ez a kötelezettség, egyedi, személyre szabott árengedmények, akciók vonatkozásában (pl törzsvásárlói kedvezmények).

 


 

Ajánlások – és további infó ebben a témában

Aki a https://fogyasztobarat.hu oldalt használja, annak automatikusan frissül az ÁSZF-je 25.000 Ft + ÁFA / Év

https://www.loginet.hu/cikkek/fogyasztoi-velemenyek-es-akcios-ar-megjelenitesere-vonatkozo-torvenyi-valtozasok

https://uzletem.hu/jogadokonyveles/valtoznak-az-arfeltuntetes-szabalyai-a-legfontosabb-tudnivalok

https://virtualjog.hu/

https://www.shoprenter.hu/blog/uj-fogyasztovedelmi-jogszabalyvaltozas-2022

https://fogyasztobarat.hu/webshopokat-erinto-jogszabalyvaltozasok-2022/

https://fogyasztobarat.hu/webshopokat-erinto-jogszabalyvaltozasok-majus-28/

https://fogyasztobarat.hu/wp-content/uploads/2022/05/akcios-arak-szabalyozas_kereskedoi-utmutato.pdf

 

https://www.gvh.hu/pfile/file?path=/vallalkozasoknak/tippek_vallalkozoknak_2022_05_13&inline=true

https://www.gvh.hu/pfile/file?path=/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/sajtokozlemenyek/2022-es-sajtokozlemenyek/sk_2022_01_05_cpc-online-review-sweep&inline=true

 

 

A bővített tartalom megtekintéséhez LESS BE a TUDÁSBÁZIS zárt felületére,
vagy válaszd a WordPress Tudásbázis PRO előfizetést… 

Tudj meg többet >>> Kattints IDE

Tudj meg többet a témáról, lépj be! Még nem vagy a WordPress Tudásbázis Tagja? Regisztrálj INGYEN!

A bejegyzés bővített tartalma a WordPress Tudásbázis PRO előfizetők számára elérhető…
Szeretnél tovább olvasni? Kattints IDE

Belépés

Vedd kezedbe a weboldalad irányítását!

Vedd kezedbe a weboldalad irányítását!

A TUDÁSBÁZIS WordPress weboldaladhoz

minden infót tartalmaz, amire szükséged van...

MAI KEDVEZMÉNY:

%
Az akció lejárt! Boldog ÚJ ÉVET kívánok!

Találd meg a válaszokat a weboldaladdal kapcsolatban felmerülő kérdéseidre még ma!

Hogyan kezd bele?

Milyen egy jó tárhely?

Hogyan gyorsítsd a weboldaladat?

Hogyan javíts weboldalad keresőoptimalizálásán?

GDPR-barát az oldalad?

Hogyan teheted biztonságosabbá weboldaladat?

Hogyan küldj hírlevelet?

Shopping Cart

Gyere, nézz körül a TUDÁSBÁZISBAN!

Less be az útmutatók zárt felületére

1 napig INGYEN...

* A FELFEDEZŐ előfizetésed az aktiválástól számított 24 órán belül használható, a zárt tartalmakhoz való hozzáférésed ezután megszűnik, de ha tetszik a tartalom, bármikor válthatsz WordPress Tudásbázis éves előfizetésre a folytatáshoz.